B??C Ngo?T Trong ?I?U Tr? Nghi?N Ma Túy T?I Malaysia

Methadone Rehab Centers in the News

Methadone Rehab Centers: B??c ngo?t trong ?i?u tr? nghi?n ma túy t?i Malaysia
Lu?t Qu?n lý, ?i?u tr? và Ph?c h?i ch?c n?ng cho ng??i nghi?n ma túy (The Drug Dependants Treatment ang Rehabilitation Act) c?a Malaysia ban hành n?m 1983 quy ??nh không b?t giam nh?ng ng??i s? d?ng ma túy mà chuy?n h? vào các ch??ng trình cai nghi?n …
Read more on Báo ?i?n t? Chính ph?

More Methadone Rehab Centers Information…